วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาจำหน่าย ไรแดง การลำเลียงขนส่ง การเก็บรักษาไรแดง

ราคาจำหน่าย
ไรแดงสดที่มีชีวิตจะมีราคาสูงกิโลกรัม ละ 50-80 บาท ขึ้นกับฤดูกาลและไรแดงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง เนื่องจากแหล่ง เกิดไรแดงตามธรรมชาติลดลง แต่ความต้องการไรแดงเพิ่มขึ้น คาดว่าการผลิตไรแดงเพื่อจำหน่ายจะเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก
ต้นทุนการผลิตไรแดงแบบไม่ต่อเนื่อง ในบ่อซีเมนต์ 50 ตรม.
ต้นทุนค่าปุ๋ย
1. กากผงชูรส ใช้บ่อละ 8 ลิตร ๆ ละ 35 สตางค์
เป็นเงิน 2.80 บาท
2. ปุ๋ยนา (16-20-0) ใช้บ่อละ 1.2 กก. ๆ ละ 5 บาท
เป็นเงิน 6 บาท
3. ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ใช้บ่อละ 1.2 กก. ๆ ละ 4 บาท
เป็นเงิน 4.80 บาท
4. ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) ใช้บ่อละ 0.100 กก. ๆ ละ 8 บาท
เป็นเงิน 0.80 บาท
5. ปูนขาว ใช้บ่อละ 1 กก. ๆ ละ 1 บาท
เป็นเงิน 1 บาท
6. กากถั่วเหลือง ใช้บ่อละ 1 กก. ๆ ละ 12 บาท
เป็นเงิน 12.00 บาท
รวมเป็นเงิน 27.40 บาท
ต้นทุนค่าไฟฟ้า
1. เครื่องปั๊มลมใช้มอเตอร์ 10 kw บ่อละ 6 บาทต่อวัน ระยะเวลา 2 วัน คิดเป็นเงิน 12 บาท
2. เครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว ใช้ 1 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 2 บาท
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
1. ค่าเสื่อมราคาบ่อซีเมนต์ 50 ตารางเมตร คิด 10 % ต่อปี ราคาก่อสร้างบ่อละ 30,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 10 วัน คิดเป็นเงิน 82.19 บาท
2. ค่าเสื่อมราคาของเครื่องปั๊มลม 10% ต่อปี ราคาเครื่องละ 21,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 2 วัน คิดเป็นเงิน 11.50 บาท
3. ค่าเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว คิด 10 % ต่อปี ราคาเครื่องละ 7,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 1 วัน คิดเป็นเงิน 1.92 บาท
4. ค่าเสื่อมราคาของปั๊มลม คิด 10% ต่อปี ราคาเครื่องละ 28,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ 10 วัน คิดเป็นเงิน 76.71 บาท
ต้นทุนค่าแรง
1. ค่าจ้างคนงานประจำ 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ระยะเวลาทำงานเฉลี่ย 10 ชม. ๆ ละ 17 บาท คิดเป็นเงิน 170 บาท
ต้นทุนการผลิตไรแดงต่อกิโลกรัม
= ค่าปุ๋ย+ค่าไฟฟ้า+ค่าเสื่อมราคา+ค่าแรงงาน
ผลผลิตเฉลี่ย
= 301.0113
= 23.61
การนำไรแดงมาใช้ การ นำไรแดงมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไรแดงที่ได้จากบ่อผลิตในลักษณะนี้จะมีเชื้อโรคที่ทำอันตรายกับสัตว์น้ำน้อย กว่าไรแดงที่ได้จาก แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่เพื่อความมั่นใจจึงควรล้างด้วยสารละลายด่างทับทิม 0.1 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งจะได้สารละลายสีชมพูอ่อน สารละลายนี้จะเพิ่มออก ซิเจนให้กับไรแดงและน้ำด้วยเพราะด่างทับทิมเมื่อละลายน้ำจะให้ออกซิเจนในน้ำ สำหรับปริมาณไรแดงที่ใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนให้ใช้ในปริมาณ 500-800 กรัม/ลูกปลาจำนวน 100,000 ตัว/วัน โดยแบ่งอาหารให้ 4-5 ครั้ง แต่ ละครั้งห่างกัน 4-6 ชั่วโมง ระวังอย่าให้มีลูกไรเหลือลอยอยู่ตลอดเวลา เพราะลูกไรส่วนมากจะตาย หมักหมมอยู่บริเวณพื้นบ่อการอนุบาลลูกปลาดุกอุยตั้งแต่ไข่แดงยุบในระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะได้ลูกปลาดุกอุยขนาดเฉลี่ย 2 เซนติ เมตร ในการอนุบาลลูกปลาดุกอุย หรือ ปลาดุกเทศ อาจใช้อาหารสำเร็จรูปช่วยได้โดยเริ่มฝึกให้ลูกปลากินอาหารสำเร็จรูป เมื่อลูกปลามีอายุได้ 8-10 วัน โดย ให้พร้อมกับไรแดง แล้วค่อย ๆ ลดปริมาณไรแดงลงและเพิ่มปริมาณอาหารสำเร็จรูป จนกระทั่งลูกปลาสามารถกินอาหารสำเร็จรูปได้ทั้งหมด
การลำเลียงขนส่งไรแดง
การ ขนส่งไรแดงนั้นควรลดกิจกรรมการดำเนินชีวิตของไรแดงโดยบรรจุไรแดงในอุณหภูมิ ต่ำเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานต่างๆในตัวให้น้อย ที่สุด ในระหว่างการลำเลียงนั้นควรให้อุณหภูมิภายในถุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ไม่รวดเร็วและช่วงกว้างของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่มากนักจนเป็น อันตรายต่อไรแดง การขนส่งไรแดงที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันควรทำดังนี้
1. การขนส่งไรแดงโดยวิธีนำไรแดงแช่ในน้ำแข็งประมาณ 1-2วินาทีเพื่อลดกิจกรรมและระบบการเผาผลาญพลังงานในตัวเองแล้วรีบบรรจุ ในน้ำสะอาด และมีน้ำแข็งคลุมรอบนอกถุง เป็นวิธีที่ดีที่สุด
2. การขนส่งไรแดงในระยะทางใกล้ ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ไรแดงแช่ในน้ำแข็ง แต่ควรนำไรแดงมาบรรจุในน้ำ สะอาดแล้วอัดออกซิเจน คลุมน้ำแข็งรอบ ๆ แล้วขนส่งไรแดงในรถที่มีเครื่องปรับอากาศก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมาก ยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถหาน้ำ แข็งได้ก็สามารถขนส่งในรถที่มีเครื่องปรับอากาศได้
3. การลำเลียงไรแดงในลักษณะแช่แข็งก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง เช่นเดียวกันโดยนำไรแดงไปแช่แข็งในตู้เย็นและให้ไรแดงแข็งโดยเร็วเพื่อความ สดวิธี นี้สามารถเก็บไว้ได้นานและยังสดอยู่เสมอ แต่ไรแดงที่ได้เป็นไรแดงที่ตายแล้วสัตว์น้ำวัยอ่อนจะชอบกินไรแดงสดมากกว่าไร แดงที่แช่แข็ง การให้อาหารลูกปลา ลูกกุ้งวัยอ่อนจึงควรให้ครั้งละน้อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียได้ง่าย
การเก็บรักษาไรแดง
1. ใช้วิธีการเก็บโดยการแช่แข็ง วิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานและยังสดอยู่เสมอ ส่วนมากเป็นไรแดงที่ตาย (โดยปกติสัตว์น้ำวัยอ่อนมักชอบกินไร แดงที่ยังมีชีวิตอยู่) ไรแดงที่เก็บโดยวิธีนี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นพันธุ์ในการผลิตต่อไป
2. วิธีการเก็บในอุณหภูมิต่ำประมาณ 10 องศาเซลเซียส โดยเติมน้ำลงไป 50 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ได้นาน 4 วัน ในภาชนะเปิดประมาณวันที่ 3 จะ สังเกตเห็นไข่สีขาวขุ่นหรือสีชมพูซึ่งเป็นไรแดงชนิดที่จะต้องผสมพันธุ์กับ เพศผู้ ซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซล เซียส ความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่า 6 หรือสูงกว่า เป็นต้น

19 ความคิดเห็น:

 1. พี่ครับมีขาย ป่าว คับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมมีขายครับ 0866743310

   ลบ
  2. ผมมีขายครับ 0866743310

   ลบ
  3. อยู่จังหวัดไหนครับ

   ลบ
  4. อยู่จังหวัดไหนครับ

   ลบ
  5. ใครสนใจไรแดง ติดต่อมาเลยค่ะ
   Tel. 087-7067555,0805538246
   Line : am.168
   Blogspot👉🏻 http://amfarm-raidang.blogspot.com/
   Facebook page 👉🏻 https://web.facebook.com/AM.Farm.raidang/
   Line@: @bkp5553c

   ลบ
 2. พี่ครับมีขาย ป่าว คับ

  ตอบลบ
 3. 1. กากผงชูรส ใช้บ่อละ 8 ลิตร ๆ ละ 35 สตางค์
  เป็นเงิน 2.80 บาท
  2. ปุ๋ยนา (16-20-0) ใช้บ่อละ 1.2 กก. ๆ ละ 5 บาท
  เป็นเงิน 6 บาท
  3. ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ใช้บ่อละ 1.2 กก. ๆ ละ 4 บาท
  เป็นเงิน 4.80 บาท
  4. ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) ใช้บ่อละ 0.100 กก. ๆ ละ 8 บาท
  เป็นเงิน 0.80 บาท
  5. ปูนขาว ใช้บ่อละ 1 กก. ๆ ละ 1 บาท
  เป็นเงิน 1 บาท

  ซือร้านไหนอะราคานี้ จะซือปุยไปใช้ในสวนหน่อยถูกยังกับ........

  ตอบลบ
 4. . ค่าจ้างคนงานประจำ 3,000 บาท จ้างพม่ามันก็ไม่เอาอะวันต้อง300+ละ

  ตอบลบ
 5. ขายที่ไหนหรอคับ อยากทำแต่หาที่ขายไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 6. ผมหาซื้อในจังหวัดหนองคายไม่มีที่ไหนมีขายเลยครับ
  อยากได้มากใช้อนุบาลลูกปลาครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สนใจไรแดง ติดต่อมาได้เลยค่ะ
   Tel. 087-7067555,0805538246
   Line : am.168
   Blogspot👉🏻 http://amfarm-raidang.blogspot.com/
   Facebook page 👉🏻 https://web.facebook.com/AM.Farm.raidang/
   Line@: @bkp5553c

   ลบ
 7. ถ้ามีใครพอทราบในหนองคาย รบกวนแนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
 8. ถ้ามีใครพอทราบในหนองคาย รบกวนแนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ
 9. ผมหาซื้อในจังหวัดหนองคายไม่มีที่ไหนมีขายเลยครับ
  อยากได้มากใช้อนุบาลลูกปลาครับ

  ตอบลบ
 10. หาซื้อไรแดง อยู่สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สั่งได้ค่ะ ไรแดงสดแช่แข็ง0959813721

   ลบ